Nearby Restaurants

User Policy

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่บริษัท XQUEST (Thailand) Co.,Ltd.  (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ให้บริการภายใต้ชื่อ HONMAMON ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน สินค้า เอกสาร ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) เป็นการกำหนดระหว่างลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) กับบริษัท

ข้อ 1 [ความครอบคลุมของข้อกำหนด]

1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดนี้ และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2. กรณีผู้ใช้เป็นผู้เยาว์ กรุณาใช้บริการนี้โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมาย เช่น ผู้ปกครอง เป็นต้น

3. การที่ผู้ใช้ใช้บริการนี้จริงจะถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดนี้ และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

ข้อ 2 [การจัดการข้อมูล]

1. ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้เมื่อใช้บริการนี้

2. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ยืม จัดการและใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่านโดยผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่าน หรือโดยบุคคลที่สามอย่างผิดกฎหมาย

3. ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ในกรณีที่การกระทำของผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่านละเมิดข้อกำหนดนี้ บริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อกำหนดนี้

4. ในกรณีที่บริษัทตัดสินว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และรหัสผ่านอย่างผิดกฎหมาย บริษัทสามารถหยุดการเป็นสมาชิกของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ แม้ว่าผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ (ID) และผู้ใช้รหัสผ่านจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้และเกิดความเสียหายขึ้น

5. ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้แล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบริการ

ข้อ 3 [การใช้และการแก้ไขข้อกำหนดนี้]

1. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและสามารถกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ของข้อกำหนดนี้ได้ การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อกำหนดจะมีผลนับตั้งแต่ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้และบริการต่างๆ ที่ให้บริการหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2. ผู้ใช้มีหน้าที่ทำความเข้าใจเนื้อหาข้างต้นและตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดของข้อกำหนดนี้เป็นระยะ และห้ามยื่นเรื่องความไม่รู้ คัดค้านหรือร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อกำหนดต่อบริษัท

3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือความเสียหายโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นที่คาดการณ์ได้หรือไม่ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดกับสมาชิก ฯลฯ จากการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อกำหนด

ข้อ 4 [การจัดการเนื้อหา]

1. ในข้อกำหนดนี้ “เนื้อหา” หมายถึงข้อความ เพลง ภาพ วิดีโอโปรแกรม โค้ด หรือข้อมูลอื่น ๆ และ “เนื้อหานี้” หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านบริการนี้ “เนื้อหาโพสต์” หมายถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ ส่ง อัปโหลดไปยังบริการนี้และถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทจัดการ  “เนื้อหาโพสต์สาธารณะ” หมายถึงเนื้อหาโพสต์ที่สามารถดูหรือเข้าถึงได้โดยผู้ใช้รายอื่นทั่วไป

2. ผู้ใช้ยังคงมีสิทธิที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์ทั้งหมด รวมทั้งโพสต์สาธารณะอยู่เช่นเดิม และบริษัทจะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใดๆ อย่างไรก็ตามจากการใช้บริการนี้ผู้ใช้ให้สิทธิ์แก่บริษัทในการใช้ (รวมถึงสิทธิ์ในการทำซ้ำ, แสดง, บรรเลง, ฉาย, ส่งไปยังสาธารณะ, ถ่ายทอดสู่สาธารณะ, บอกกล่าว, จัดแสดง, แจกจ่าย, โอนสิทธิ์, ให้ยืม, แปล, ดัดแปลงไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ (ในขอบเขตที่เราเห็นว่าจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ) เนื้อหาโพสต์สาธารณะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่มีกำหนด, และไม่จำกัดพื้นที่ บริษัทจะได้รับสิทธิในการใช้งานดังกล่าวรวมถึงสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาโพสต์สาธารณะ

3. นอกจากนี้ยังรวมถึงการอนุญาตให้สิทธิ์เหล่านี้แก่บุคคลที่สามด้วย ในกรณีนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิในทางศีลธรรมของผู้เขียนในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาโพสต์สาธารณะที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กล่าวไว้ด้านบน กับบริษัท หรือบุคคลที่สามที่บริษัทกำหนด

4. ผู้ใช้ห้ามใช้ (รวมถึงการกระทำ เช่น การคัดลอก, ส่ง, พิมพ์ซ้ำ, เปลี่ยนแปลง ฯลฯ) เนื้อหานี้ นอกเหนือจากรูปแบบการใช้งานของบริการนี้ อย่างไรก็ตามไม่จำกัดถึงกรณีที่ได้รับการยินยอมจากบริษัทและผู้ถือครองสิทธิ์เนื้อหานี้

5. บริษัทสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาโพสต์ได้เมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบตามกฎหมายหรือตามสถานะในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบดังกล่าว

6. ในกรณีที่ผู้ใช้โพสต์ชิ้นงาน, สัญลักษณ์, เครื่องหมายบริการ, ดีไซน์, เครื่องหมาย ฯลฯ ที่บุคคลที่สามมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่นลิขสิทธิ์ สิทธิเครื่องหมายการค้า สิทธิการออกแบบ ฯลฯ ลงบนบริการของบริษัท ผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด

7. ในกรณีที่มีปัญหาละเมิดข้อกำหนดข้อก่อนหน้า ผู้ใช้จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเองและจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

8. ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่เนื้อหาโพสต์ของผู้ใช้จะละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ และในกรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจอื่น ๆ บริษัทสามารถระงับการใช้บริการนี้หรือเนื้อหาโพสต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลบเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นแนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลเนื้อหาโพสต์ไว้อยู่เสมอ

9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศโดยบริษัท ยกเว้นเนื้อหาโพสต์ที่กล่าวข้างต้น ในบริการของบริษัท จะตกเป็นของบริษัท

ข้อ 5 [บริการ, การไม่รับประกัน, การเปลี่ยนแปลง, การยกเลิกของบริการนี้]

1. ผู้ใช้ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การสื่อสาร ระบบปฏิบัติการ เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้า ฯลฯ ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการใช้บริการนี้

2. บริษัทสามารถจำกัดผู้ใช้ที่สามารถรับบริการนี้ไว้เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทะเบียนสมาชิก อายุ การยืนยันตัวตน และอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น

3. บริษัทสามารถโพสต์โฆษณาของบริษัทหรือบุคคลที่สามในบริการนี้ได้

4. บริษัทไม่รับประกันว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ข้อผิดพลาดและจุดบกพร่อง การละเมิดสิทธิ์ ฯลฯ) ตามความเป็นจริงหรือตามกฎหมายในบริการนี้ (รวมถึงเนื้อหานี้) บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องกำจัดข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้บริการนี้แก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตามหากสัญญา (รวมถึงข้อตกลงนี้) ระหว่างบริษัทกับผู้ใช้เป็นบริการแบบมีค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นสัญญาผู้บริโภคที่กำหนดไว้ในกฎหมายสัญญาบริโภค บริษัทจะไม่ละเว้นความรับผิดชอบทั้งหมดในการชดเชยความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ในบริการนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายในกรณีนี้ให้นำข้อ 23 (2) มาใช้บังคับใช้

5. บริษัทจะดำเนินมาตรการที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เมื่อพบว่าผู้ใช้ใช้บริการนี้โดยละเมิดข้อกำหนดนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันต่อผู้ใช้และบุคคลที่สามว่าผู้ใช้รายอื่นจะไม่ละเมิดข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดดังกล่าวให้กับผู้ใช้และบุคคลที่สาม

ข้อ 6 [การยกเลิกสมาชิก การหยุดการใช้ ฯลฯ]

1. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในบริการนี้สามารถลบบัญชีและยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ ในกรณีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่บริษัทครอบครองจะได้รับการจัดการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัว อนึ่ง สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาโพสต์ที่บริษัทได้รับตามข้อ 4 (2) จะยังมีผลอยู่แม้หลังผู้ใช้งานเลิกเป็นสมาชิก

2. ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่าผู้ใช้ละเมิดหรืออาจละเมิดข้อกำหนดนี้ บริษัทสามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าได้

3. โปรดทราบว่าในกรณีที่ผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าใช้บริการนี้โดยใช้บัญชีของผู้ให้บริการธุรกิจรายอื่น (จากนี้เรียกว่า “บัญชีบริษัทอื่น”) และบัญชีดังกล่าวไม่สามารถรับรองโดยบริษัทผู้ให้บริการ เนื่องจากบัญชีบริษัทอื่นดังกล่าวถูกยกเลิก ฯลฯ จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บริการนี้โดยใช้บัญชีบริษัทอื่น

ข้อ 7 [วิธีการแจ้งหรือการติดต่อ]

1. ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบ ฯลฯ บริษัทจะแจ้งให้ทราบด้วยวิธีที่บริษัทเห็นว่าสมควร เช่น ทางอีเมล เอกสาร ฯลฯ เมื่อจำเป็น

2. ในการแจ้งทางอีเมลในข้อก่อนหน้า จะใช้อีเมลแอดเดรสที่ผู้ใช้แจ้งไว้ตอนสมัครเป็นที่อยู่ในการส่ง

3. ในกรณีที่บริษัทดำเนินการแจ้งข้อก่อนหน้าให้ทราบ ฯลฯ บนเว็บไซต์ของบริการนี้ ให้ถือว่าการแจ้งส่งถึงผู้ใช้ในวันที่มีการประกาศลงในเว็บไซต์ นอกจากนี้กรณีแจ้งทางอีเมล บริษัทจะถือว่า ณ เวลาที่ส่งอีเมลให้ผู้ใช้คือเวลาที่การแจ้งส่งไปถึงผู้ใช้

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลติดต่อของบริษัทส่งไปไม่ถึง เนื่องจากมีความเท็จ, ความผิดพลาด, ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งต่อบริษัท

ข้อ 8 [การสมัครใช้งานและความสมบูรณ์ของสัญญา]

1. ผู้ใช้จะต้องสมัครลงทะเบียนสมาชิกหลังจากยอมรับเนื้อหาของข้อกำหนดนี้ ในการสมัครลงทะเบียนบริการนี้ ผู้ใช้จะต้องส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดจากหน้าจอลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกของบริการนี้ และจะยอมรับการเป็นสมาชิก ณ เวลาที่บริษัทรับข้อมูลการลงทะเบียนได้โดยไม่มีปัญหา

2. บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ฯลฯ เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัคร

ข้อ 9 [การระงับการใช้งาน]

1. เมื่อผู้ใช้เข้าข่ายเนื้อหาที่กำหนดไว้ในข้อ 16 หรือข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทจะระงับการให้บริการนี้แก่ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลใดๆ และระงับหรือตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของผู้ใช้ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้ใช้สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ บริษัทที่เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบของผู้ใช้ ฯลฯ

  (ก) เมื่อผู้ใช้แจ้งข้อมูลเท็จต่อบริษัท

  (ข) เมื่อผู้ใช้ดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดนี้

  (ค) เมื่อบริษัทพิจารณาว่าผู้ใช้กระทำหรืออาจะกระทำสิ่งที่ขัดแย้งกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในสิ่งที่ต้องห้ามในข้อกำหนดนี้

  (ง) เมื่อบริษัทมีการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ของผู้ใช้ว่าไม่เหมาะสม

  (จ) เมื่อบริษัทมีเหตุผลอื่นๆ ในการตัดสินว่าไม่เหมาะสม

2. นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการหยุดให้บริการนี้ด้วยเหตุผลข้างต้น

ข้อ 10 【การยกเลิกโดยผู้ใช้】

1. เมื่อผู้ใช้จะยกเลิกสัญญาที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในบริการนี้ จะต้องแจ้งจากหน้าสมาชิกเฉพาะที่บริษัทจัดไว้ ในกรณียกเลิกสัญญาที่ไม่มีค่าธรรมเนียม บริษัทจะยกเลิกทันทีที่สามารถยืนยันการแจ้งยกเลิกได้

2. ในกรณีของข้อก่อนหน้า หนี้สินใด ๆ ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการใช้งาน จะไม่สูญไปกว่าจะชำระหนี้แม้หลังจากที่ยกเลิกสัญญาแบบไม่มีค่าธรรมเนียมไปแล้ว

3. บริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายให้แก่บริษัทและผู้ใช้ยอมรับสิ่งนี้ การแสดงความประสงค์บอกเลิกสัญญาไม่มีค่าธรรมเนียมถือเป็นความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับบริการทั้งหมดที่แนบมากับสัญญา

4. ผู้ใช้จะต้องทำการสำรองข้อมูล ฯลฯ เมื่อยกเลิกสัญญาด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการเก็บรักษาข้อมูลหลังจากการยกเลิก และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 11 [การกำหนดขอบเขตการให้บริการของบริการนี้]

บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของขอบเขตการให้บริการของบริการนี้กับผู้ใช้

ข้อ 12 [การดูและใช้ประวัติการใช้งาน ฯลฯ ]

บริษัทจะจัดทำข้อมูลสถิติ ข้อมูลลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ที่ผ่านการประมวลผล รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้สามารถแยก หรือระบุตัวตนจากประวัติการใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดูหน้าเว็บ, ประวัติการสมัครแพ็คเกจสำหรับสมาชิก·การยืนยันคำเชิญแพ็คเกจสำหรับสมาชิก·สถานะการเข้าร่วม, สถานะการส่งและรับอีเมล) หรือข้อมูลการลงทะเบียน ฯลฯ บริษัทสามารถดูและใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริษัทที่ลงประกาศดู, การพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของบริการนี้, การสำรวจตลาด) ประวัติการใช้งานหรือข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลลักษณะเฉพาะ ฯลฯ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ และผู้ใช้รับทราบสิ่งนี้แล้ว
บริษัทสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหางานและการเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โดยใช้แบบสอบถามหรือวิธีการอื่น ๆ กับบริษัทที่ลงประกาศและผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบ

ข้อ 13 【การเปลี่ยนแปลง หยุดและระงับเนื้อหาในบริการนี้】

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ หรือหยุดหรือระงับบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และจะประกาศการเปลี่ยนแปลง, หยุด, ระงับ ฯลฯ ให้ทราบด้วยวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 14 [การระงับชั่วคราวของบริการนี้]

บริษัทอาจระงับบริการนี้ชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ในกรณีที่การให้บริการมีความล่าช้าหรือหยุดชะงักเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

1. การบำรุงรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนระบบ (รวมถึงสายสื่อสาร, แหล่งจ่ายไฟ รวมถึงอาคารที่บรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้ ฯลฯ) แบบประจำหรือเร่งด่วน

2. เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจาก เพลิงไหม้, ไฟดับ ฯลฯ

3. เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, น้ำท่วม, สึนามิ เป็นต้น

4. เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสงคราม, จลาจล, ความรุนแรง, ความโกลาหล, โรคระบาด, ข้อพิพาทแรงงานหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดการณ์ได้

5. เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาล

6. เมื่อบริษัทพิจารณาว่าจำเป็นต้องระงับการให้บริการนี้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน, ด้านเทคนิค และอื่นๆ

ข้อ 15 [การยุติบริการนี้]

1. บริษัทอาจยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ

2. เมื่อบริษัทจะดำเนินการยุติบริการตามที่ระบุไว้ในข้อก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมภายในหนึ่งเดือนก่อนหน้า

3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการยุติบริการนี้

ข้อ 16 [ข้อห้าม]

ในการใช้บริการนี้ ห้ามผู้ใช้กระทำหรืออาจทำให้เข้าข่ายต่อไปนี้

1. การกระทำใด ๆ ไม่ว่าบนบริการนี้หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นการละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์, สิทธิในการออกแบบ, สิทธิในสิทธิบัตร, สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, สิทธิในเครื่องหมายการค้า, ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ฯลฯ) และสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ใช้บริการรายอื่น, บุคคลที่สามหรือของบริษัท

2. การกระทำใด ๆ ไม่ว่าบนบริการนี้หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นการละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สิน, ความเชื่อมั่น, ความเป็นส่วนตัว ของผู้อื่นไม่ว่าจะใช้บริการนี้หรือไม่, ผู้ใช้บริการรายอื่น, บุคคลที่สามหรือของบริษัท
การกระทำใด ๆ ไม่ว่าบนบริการนี้หรือไม่ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้บริการรายอื่น, บุคคลที่สามหรือบริษัท

3. การกระทำใด ๆ ไม่ว่าบนบริการนี้หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาทรือทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น, บุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ดำเนินการคอมมิวนิตี้, บุคคลที่สามหรือบริษัท

4. การกระทำหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการซื้อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สาม

5. การกระทำหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำที่ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้น

6. การกระทำให้ข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมแก่ผู้ใช้รายอื่นหรือต่อบุคคลที่สาม การกระทำการค้า, โอนหรือโพสต์ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ หรือการกระทำที่ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้น

7. การกระทำหรือที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหรืออาชญากรรม หรือการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือสิ่งนั้น

8. การกระทำใด ๆ ที่ขัดขวางการดำเนินงานของบริการนี้และการบริการอื่น ๆ ของบริษัท หรือการกระทำอันเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือหรือเกียรติยศของบริษัท

9. การกระทำหรือการใช้โปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้

10. การกระทำการแอบอ้างเป็นคนอื่นและ ส่ง รับหรือแสดงข้อมูล

11. การใช้บริการอีเมลของบริษัทส่งอีเมลหรือสิ่งที่คล้ายกันไปยังผู้อื่นแบบไม่ระบุหรือจำนวนมาก หรือกระทำการจัดส่งข้อมูลอีเมลไปยังปลายทางการส่งจำนวนมากโดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน

12. การใช้ที่อยู่ IP บัญชี, บัญชีผู้ใช้ (ID), รหัสผ่าน, อีเมลแอดเดรสและชื่อโดเมนอย่างผิดกฎหมาย

13. การกระทำให้บุคคลที่สามใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

14. การกระทำปลอมแปลงข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้รายอื่น, บุคคลที่สามหรือบริษัทในบริการนี้บนอินเทอร์เน็ต

15. การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ของบริษัทอย่างผิดกฎหมาย

16. การให้ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการให้ข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริงในบริการนี้

17. การกระทำที่ละเมิดมาตรฐานในการโฆษณาของบริษัท

18. การกระทำหาเสียงเลือกตั้งหรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

19. การกระทำแบบเดียวกันหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับบริษัท

20. การลงทะเบียนสิ่งห้ามจำหน่ายในบริการนี้

21. การกระทำเกี่ยวกับการต่อต้านสังคม การให้เงินทุนหรือธุรกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือการกระทำที่บริษัทเห็นว่าเข้าข่ายสิ่งเหล่านั้น

22. การกระทำการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกลุ่มศาสนา

23. การกระทำอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 17 【หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้】

1. ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้และพยายามที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. เมื่อผู้ใช้ก่อความเสียหายกับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามจากการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องแก้ปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง

ข้อ 18 [การห้ามโอนสิทธิการใช้ ฯลฯ ]

ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิในฐานะสมาชิกของบริการนี้ หรือให้ใช้หรือกระทำสิ่งที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลที่สาม หรือการนำไปจำนำ เช่น วางหลักประกัน เป็นต้น

ข้อ 19 [การลบข้อมูล ฯลฯ ]

1. ในกรณีที่เข้าข่ายสิ่งใดดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์ผ่านบริการนี้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือหลังจากนั้นโดยวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม

 (ก) ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเนื้อหาโพสต์เป็นการกระทำต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกำหนดนี้ หรือมีการละเมิดข้อบัญญัติใดในข้อกำหนดนี้

 (ข) เมื่อปริมาณข้อมูลของแต่ละผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เกินปริมาณที่บริษัทกำหนดไว้

 (ค) อื่น ๆ เมื่อบริษัทพิจารณาว่าจำเป็นต้องลบข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและหลักทั่วไปในสังคม

2. เนื่องจากความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้เป็นของผู้ใช้และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ/ลบข้อมูลที่เกี่ยวกับในข้อก่อนหน้า ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการไม่ลบข้อมูล
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการลบข้อมูลตามข้อนี้

ข้อ 20 [ความรับผิดชอบของบริการนี้]

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการรักษาเครื่องมือสำหรับการให้บริการนี้บริการได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามผู้ใช้ยอมรับล่วงหน้าว่าบริการอาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

ข้อ 21 [ข้อมูลระหว่างผู้ใช้]

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้บริการรายอื่นที่เกิดขึ้นโดยตรง และการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกันผ่านบริการนี้

ข้อ 22 [การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ]

1. โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ใช้ และจะไม่ใช้เกินขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทได้รับจะได้รับการจัดการตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทที่กำหนดไว้ต่างหาก

2. ในกรณีที่มีหมายค้นจากศาล หรือการบังคับใช้อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่มีหน้าที่รักษาความลับในข้อก่อนหน้าภายในขอบเขตที่กฎหมายหรือหมายศาลดังกล่าวกำหนดไว้

3. หากบริษัทได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ, อัยการ, พนักงานอัยการ, เจ้าพนักงานสรรพากร, เจ้าหน้าที่กำกับดูแลด้านยาเสพติด, เนติบัณฑิตยสภา, ศาล ฯลฯ ซึ่งมีอำนาจในการสอบถามตามกฎหมาย, เมื่อบริษัทเห็นว่าเข้าข่ายกับการอพยพในกรณีฉุกเฉินหรือการป้องกันตัวอย่างชอบธรรม บริษัทสามารถตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ภายในขอบเขตที่เห็นว่าจำเป็นตามกฎหมาย

4. บริษัทอาจคัดลอกข้อมูลในไดเรกทอรีสัญญาเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเซิร์ฟเวอร์และปัญหาอื่น ๆ

5. ในกรณีที่บริษัทร่วมมือกับ Facebook (เว็บไซต์เฟสบุ๊ค (http://www.facebook.com/) และบริการภายนอก (จากนี้เรียกว่า “บริการภายนอก”) เช่น บริการที่เว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการ) เพื่อให้บริการนี้ ผู้ใช้ใช้บริการนี้โดยรับทราบล่วงหน้าว่าผู้ใช้รายอื่น และบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จะดูข้อมูลสมาชิกที่ได้รับจากบริการภายนอก (อาจรวมถึงภาพโปรไฟล์ ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา อาชีพ ฯลฯ ของผู้ใช้และเพื่อน ขึ้นอยู่กับตั้งค่าการเปิดเผยสู่สาธารณะ ในบริการภายนอก)

ข้อ 23 [การชดเชยความเสียหาย]

1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากบริการนี้ อย่างไรก็ตามหากสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ (รวมถึงข้อกำหนดนี้) เป็นสัญญาผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสัญญาผู้บริโภค ข้อกำหนดยกเว้นความรับผิดชอบข้อนี้จะไม่ถูกนำมาใช้

2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีพิเศษในความเสียหาย (รวมถึงกรณีที่บริษัทหรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือได้รับการคาดการณ์การเกิดความเสียหายได้) ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยไม่เจตนา (ยกเว้น การกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งในข้อนี้ต่อไปก็เช่นกัน) ของบริษัท นอกจากนี้การชดเชยความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาของบริษัทจะจำกัดจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 (ก) จำนวนเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากบริการนี้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม คือจำนวนเงินค่าบริการที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ในเดือนที่เกิดความเสียหาย

 (ข) จำนวนเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากบริการนี้ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม คือ จำนวนค่าใช้จ่ายสัญญาณที่ผู้ใช้ใช้ในเดือนที่เกิดความเสียหายในการใช้บริการดังกล่าว

3.จำนวนเงินค่าบริการที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ในเดือนที่เกิดความเสียหาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการที่บริษัทลบข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้, ข้อมูลโพสต์, ระงับและลบสมาชิกของผู้ใช้, ระงับและหยุดให้บริการและบริการที่เพิ่มมาตามข้อกำหนดนี้  

4. ในกรณีที่ผู้ใช้ก่อความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามจากการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเองโดยไม่ทำให้บริษัทเสียหาย
หากการดำเนินการของบริการนี้ได้รับผลกระทบจากการส่งเสริมการขายนอกขอบเขตของบริการนี้ หรือการส่งเมลจำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการส่งเสริมการขาย บริษัทสามารถฟ้องร้องทางอาญา เช่น “การขัดขวางกิจการของผู้อื่นโดยใช้กำลัง” ฯลฯ หรือเรียกร้องค่าเสียหายได้

5. ในกรณีที่ผู้ใช้ก่อความเสียหายต่อบริษัท โดยการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดหรือโดยการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย บริษัทสามารถเรียกร้องความเสียหายแก่ผู้ใช้ได้

6. ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงภาระค่าทนายความ) ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้ใช้บริการนี้โดยละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ (รวมถึงกรณีที่บริษัทได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากบุคคลที่สาม) ผู้ใช้ต้องชดใช้หรือชดเชยค่าเสียหายทันทีตามที่บริษัทเรียกร้อง

ข้อ 24 [การยกเว้นความรับผิดชอบ]

1. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้รับผ่านทางบริการนี้ และเนื้อหาของเว็บไซต์ จากบริการนี้ไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทจะไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความแน่นอน ความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากความล่าช้า, การเปลี่ยนแปลง, ยกเลิกหรือยุติการให้บริการตามบริการนี้, การรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูล ฯลฯ ที่ลงทะเบียน, ให้บริการผ่านบริการนี้, หรือการหยุด, ระงับ หรือยกเลิกของเว็บไซต์อื่นที่เปลี่ยนจากบริการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทภายใต้ขอบเขตของข้อ 23 ในกำหนดนี้

3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อบกพร่อง, การทำงานผิดพลาด, หรือความผิดปกติของอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์หรือเครือข่ายการสื่อสารที่ใช้สำหรับการให้บริการนี้

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ, วัสดุ, คุณสมบัติ, ประสิทธิภาพ, ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, ข้อบกพร่องอื่น ๆ ของธุรกรรมหรือสินค้าที่ทำธุรกรรม ฯลฯ ผ่านบริการนี้

5. ผู้ใช้ยอบรับไว้ล่วงหน้าว่าอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา, การดำเนินงานของบริการภายนอก หรือไม่สามารถใช้บริการภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริการภายนอก

ข้อ 25 [การเป็นโมฆะเพียงบางส่วน]

1. แม้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้จะตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย แต่ข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดนี้จะยังมีผลอยู่

2. แม้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้จะตกเป็นโมฆะ หรือถูกยกเลิกกับผู้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดนี้จะยังมีผลต่อผู้ใช้รายอื่น

ข้อ 26 [กฎหมายที่บังคับใช้]

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 27 [การหารือและเขตอำนาจศาล]

1. ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดนี้ บริษัทสามารถกำหนดความหมายได้ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล

2. ข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ตกลงให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

 

 

利用規約

 

この規約(以下「本規約」といいます。)は、XQUEST (Thailand) Co.,Ltd.(以下「当社」といいます。)がHONMAMONのサービス名で提供するすべてのウェブサイト、ソフトウェア、アプリケーション、プロダクト、ドキュメントその他一切の製品およびサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するすべてのお客様(以下「利用者」といいます。)と当社との間で定めるものです。

第1条 【規約の適用】

1.利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。利用者は、本規約に有効かつ取消不能な同意をしないかぎり本サービスを利用できません。

2.利用者が未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用してください。

3.利用者は、本サービスを実際に利用することによって本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第2条 【情報の取扱い】

1.利用者は、本サービスの利用に際して利用者ご本人に関する情報を当社に対して提供する場合、真実、正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。

2.利用者は、ID及びパスワードの貸与、管理、使用についての一切の責任を持つものとし、ID及びパスワードの利用者または第三者により、ID及びパスワードの不正使用等があった場合、利用者が一切の責任を負うものとします。

3.ID及びパスワードの利用者は、本規約の適用を受けるものとし、ID及びパスワードの利用者の行った行為が本規約に違反する場合は、当社は本規約に基づいた対応を行うものとします。また、利用者はID及びパスワードの利用者が本規約を遵守するよう管理する責任を負うものとします。

4.当社は、ID及びパスワードが不正に使用されていると判断した場合、利用者への事前の通知なしに、利用者の会員資格を停止できるものとします。その場合、利用者やID及びパスワードの利用者が本サービスを利用できず損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

5.利用者の個人情報の取扱いに関しては、本規約のほか、当社のプライバシーポリシーおよびサービス別のプライバシー保護に従います。

第3条 【本規約の適用及び変更】

1.当社は、利用者に事前に通知することなく、本規約の全部又は一部を任意に変更することができ、また本規約を補充する規約を新たに定めることができるものとします。規約の変更・追加は、本サービスを提供する本ウェブサイトに掲載した時点から効力を発するものとし、効力発生後に提供される各種サービスは、変更・追加後の規約によるものとされます。

2.利用者は、前項の内容を十分に理解し、本規約の最新の内容を定期的に確認する義務を負うものとし、当社に対して、規約の変更・追加に関する不知・異議・クレーム一切を申し立てることは禁止されます。

3.当社は、規約の変更・追加により会員等に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。

第4条 【コンテンツの取扱い】

1.本規約において、「コンテンツ」とは、文章、音楽、画像、動画、プログラム、コードその他の情報のことをいい、「本コンテンツ」とは、本サービスを通じてアクセスすることができるコンテンツのことをいい、「投稿コンテンツ」とは、利用者が本サービスに投稿、送信、アップロードするなどして当社の管理するサーバに保存させたコンテンツのことをいい、「公開投稿コンテンツ」とは、本サービスにおいて、他の利用者一般による閲覧またはアクセスが可能な投稿コンテンツのことをいいます。

2.ユーザーは、公開投稿コンテンツを含むすべての投稿コンテンツに対して有する権利を従前どおり保持し、当社がかかる権利を取得することはありません。ただし、利用者は、本サービスの利用により、当社に対し、公開投稿コンテンツを利用する権利(営利目的の有無を問わず、複製、上演、演奏、上映、公衆送信、公衆伝達、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、(当社が事業目的上必要とみなす範囲で)改変する権利を含みます。

3.また、これらの権利を第三者に再許諾する権利を含みます)を無償でかつ無期限に、地域の限定なく許諾したこととなり、当社はかかる利用権を取得します。この場合、ユーザーは、公開投稿コンテンツに関する著作者人格権を当社または当社の指定する第三者による上記範囲での利用に対して行使しないことにも同意したこととします。

4.ユーザーは、本コンテンツを、本サービスが当然に予定している利用態様を超えて利用(複製、送信、転載、改変などの行為を含みます。)することを禁じます。ただし、当社および本コンテンツの権利者から事前の承諾を受けた場合はこの限りではありません。

5.当社は、法令または本規約の遵守状況などを確認する必要がある場合、投稿コンテンツの内容を確認できることとします。ただし、当社はかかる確認を行なう義務を負うものではありません。

6.利用者は、第三者が著作権、商標権、意匠権等の知的所有権を有する著作物、標章、サービスマーク、デザイン、表示等を当社が提供するサービス上に掲載する場合は、利用者が当該知的所有権保持者より許諾を得る必要があり、当社はこれについて一切関与しないものとします。

7.前項に違反して問題が発生した場合、利用者は自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何らの損害を与えないものとします。

8.当社は、ユーザーが投稿コンテンツなどに関し法令もしくは本規約に違反しまたは違反するおそれのあると当社が認めた場合、その他業務上の必要性がある場合には、あらかじめ利用者に通知することなく、当社の管理するサーバから投稿コンテンツを削除するなどの方法により、本サービスまたは投稿コンテンツを利用できないようにすることができます。そのため、ユーザーは常に投稿コンテンツのバックアップを作成しておくことが推奨されます。

9.当社が提供するサービス上で、前記の投稿コンテンツを除く当社が掲示した内容に関する著作権等の知的財産権は当社に帰属します。

第5条【本サービスの提供、無保証、変更、中止】

1.利用者は、本サービスを利用するにあたり、必要なパーソナルコンピュータ、携帯電話機、通信機器、オペレーションシステム、通信手段および電力などを、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。

2.当社は、本サービスの提供を受けることができる利用者を、会員登録の有無、年齢、ご本人確認の有無、その他、当社が必要と判断する条件を満たしたお客様に限定することができるものとします。

3.当社は、本サービスに当社または第三者の広告を掲載することができるものとします。

4.当社は、本サービス(本コンテンツを含みます。)に事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みますが、これらに限りません。)がないことを保証しておりません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。ただし、有償で提供される本サービスに関する当社と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、当該本サービスの隠れた瑕疵により利用者に生じた損害を賠償する当社の責任の全部を免除するものではありません。この場合の損害の賠償については、第23条第2項を準用します。

5.当社は、利用者が本規約に違反して本サービスを利用していると認めた場合、当社が必要かつ適切と判断する措置を講じます。ただし、当社は、利用者および第三者に対して、利用者その他の者が本規約に違反しないことを保証するものではありません。また、当社は、利用者および第三者に対して、かかる違反を防止または是正する義務を負いません。

第6条【退会、利用停止等】

1.本サービスに会員登録した利用者は、いつでもアカウントを削除して退会することができます。この場合、当社が保有する利用者ご本人に関する情報は、個人情報保護法その他の関連法規およびプライバシーポリシーに従い処理されます。なお、第4条第2項に基づき当社が取得した公開投稿コンテンツの利用権は、利用者の退会後も有効に存続します。

2.当社は、利用者が本規約に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ利用者に通知することなく、アカウントを停止または廃止することができます。

3.他の事業者が提供するアカウント(以下「他社アカウント」といいます。)で本サービスにログインする利用者は、当該他社アカウントが削除される等により、当該他社アカウントがこれを提供する事業者によって認証されなくなった場合、当該他社アカウントにより本サービスにログインして、本サービスを利用することはできなくなりますのでご注意ください。

第7条【通知または連絡の方法】

1.通知等を行う必要があると判断した場合、電子メール、書面等、当社が適当と判断する方法により随時通知等するものとします。

2.前項における電子メールの通知にあたっては、利用者が申込み時に申告した電子メールアドレスを通知先アドレスとします。

3.当社が前項の通知等を本サービスのホームページ上で行う場合は、当該通知等をホームページに掲載した日をもって、利用者に当該通知等が到達したものとみなします。また、電子メールによって通知等を行う場合には、当社が利用者に対して電子メールを発信した時点をもって、利用者に当該通知等が到達したものとみなします。

4.利用者が当社に届け出た事項に虚偽、過誤、不備があり、当社からの連絡事項が届かなったことによる損害について当社は一切の責任を負担しません。

第8条 【利用申込と契約の成立】

1.利用者は、本規約等の内容に同意した上で会員登録の申込を行うものとします。 本サービスに登録を申込む場合には、本サービスが提供する会員情報登録画面より当社が指定する書式においてインターネット回線を通じて送信するものとし、登録情報が当社において問題なく受信された時点で、会員として承諾したものとします。

2.当社は、利用者に申込み内容に関して本人確認等のための資料の提出を求める場合があります。

第9条 【利用の停止】

1. 利用者が第16条に規定する内容または以下のいずれかに該当する場合、当社は理由の如何に関わらず利用者に対する本サービスの提供を直ちに中止し、利用者に対し会員資格の停止処分または除名処分を行うものとします。また、利用者の規約違反等により当社に損害を与えた場合には当社が利用者に対し損害賠償請求することができます。

  (ア) 利用者が当社に対して虚偽の申告をした場合

  (イ) 利用者が本規約に違反する行為を行った場合

  (ウ) 利用者が本規約内で禁止事項に定める内容に抵触する行為をした場合または抵触する恐れがあると当社が判断した場合

  (エ) その他当社が利用者の本サービスの利用について不適切と判断した場合

  (オ) その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2.また、上記理由で本サービスの提供を中止したことにより利用者に生じた損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。

第10条 【利用者による解約】

1.利用者は本サービスにおける無料契約を解約する場合、当社が提供する会員専用ページより届け出るものとします。無料契約の場合、届け出の確認ができ次第、即日解約とします。

2.前項の場合において、その利用中に係る利用者の一切の債務は、無料契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。

3.既に当社に支払った全ての料金の返金は一切行われないものとし、利用者はこれを了承します。 無料契約の解約の意思表示は、契約に付随する全ての本サービスに関する契約を解約する意思表示とみなすものとします。

4.利用者は契約の解約時に、データのバックアップ等は利用者の自己責任において行うものとし、当社は解約後のデータの保持に関して何ら関与しないものとし、当社は一切その責任を負わないものとします。

第11条 【本サービスの提供範囲の設定】

当社は、利用者に対する本サービスの提供範囲の制限を設定または変更することがあります

第12条 【利用履歴等の閲覧、利用】

当社は利用者の本サービスの利用履歴(ページビュー、会員向け企画への応募履歴・会員向け企画への招待の確認・参加の状況、メールの送受信状況を含みますが、これに限られません。以下同じ)、又は利用履歴、登録情報等を個人を識別、特定できないように加工、集計、及び分析した統計データ、属性情報等を作成し、当該利用履歴又は統計データ、属性情報等を何らの制限なく閲覧、利用(掲載企業へ閲覧させること、本サービスの新機能の開発、市場の調査を含みますが、これに限られません)することができるものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾します。 当社は、掲載企業及び利用者に対してのアンケートその他の方法により、本サービスの利用に関連した就職、転職の事実等を確認することができるものとし、利用者はこれに協力するものとします。

第13条 【本サービスの内容の変更及び停止、中止】

当社は、利用者への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、当社が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。

第14条 【本サービスの一時的な中断】

当社は、下記に該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。また、当社は以下の事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合は、これに起因する利用者または他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。

1.システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合

2.火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合

3.地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合

4.戦争、変乱、暴動、騒乱、疫病、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合

5.法令による規制、司法命令等が適用された場合

6.その他、運用上、技術上当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合

第15条 【本サービスの廃止】

1.当社は、業務上の都合により、利用者に対して提供している本サービスの全部または一部を廃止することがあります。

2.当社は、前項において定める本サービスの廃止を行う場合には、その1ヶ月前までにその旨を当社が適当と判断する方法により利用者に通知します。

3.当社は、本サービスの廃止により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第16条 【禁止事項】

利用者は本サービスを利用するにあたり、下記に該当またはその恐れがある行為をすることはできません。

1.本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利用者、第三者または当社の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、工業所有権等)及びその他の権利を侵害する行為、また侵害する恐れのある行為

2.本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利用者、第三者または当社の財産、信用、プライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利用者、第三者または当社に不利益を与える行為、またはその恐れのある行為

3.本サービス上であるか否かを問わず、他の本サービスの利用者、当社がコミュニティ運営を委託した者、第三者または当社を誹謗中傷する行為、または不快感を抱かせる行為

4.他の本サービス利用者または第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、またはそれらの恐れのある行為

5.公序良俗に反する行為その恐れのある行為、またはそれを助長する行為

6.公序良俗に反する情報を他の本サービス利用者、もしくは第三者に提供する行為 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、それらを助長する行為

7.法令に違反する行為や犯罪的行為、若しくはその恐れのある行為、あるいはそれを幇助する行為

8.本サービス及びその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、または当社の信用・名誉等を毀損する行為

9.コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて または本サービスに関連して使用、または提供する行為

10.他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為

11.当社のE-メールサービスを利用して無差別または大量に不特定多数の者に対してその意思に反しE-メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するE-メール情報配信行為

12.IPアドレス、アカウント、ID、パスワード、E-メールアドレス、及びドメイン名を不正に使用する行為

13.本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為

14.インターネット上で、他の本サービス利用者、第三者もしくは当社が入力した情報を不正に改ざんする行為

15.サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為

16.本サービスにおいて、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為

17.広告に関する自主基準に違反する行為

18.選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為

19.当社と同種、または類似の業務を行う行為

20.本サービスにおいて販売禁止商品を登録する行為

21.反社会的勢力と関連すること、また名目を問わず資金提供その他の取引を行う行為、またはそれらに該当すると当社が判断する行為

22.宗教活動または宗教団体への加入行為

23.その他、当社が不適切と判断する行為

第17条 【利用者の義務及び責任】

1.利用者は、本規約を理解し、その履行に努めこれを厳守するものとします。

2.利用者が本サービスの利用によって他の本サービス利用者や第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとします。

第18条 【利用権譲渡等の禁止】

利用者は、当社の承諾なしに本サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡、使用、もしくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないものとします。

第19条 【情報等の削除】

1.次の各号に定めるいずれかに該当する場合、当社は、利用者が本サービスを通じ掲載した情報を削除できるものとします。この場合、当社が事前または事後に合理的と判断する手段により通知を行うものとします。

  (ア) 掲載内容が本規約に定める禁止行為、また、本規約のいずれかの条項に違反すると当社が判断した場合

  (イ) 利用者によって、登録された情報の容量が当社所定の容量を超過した場合

  (ウ) その他当社が法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合

2.利用者が掲載した情報に関する全ての責任は利用者にあり、当社は前項に関して情報を監視・削除する義務を負うものではないため、当社が情報を削除しなかったことにより利用者あるいは第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 当社が、本条に基づき、利用者が本サービスを通じ掲載した情報を削除したことにより、利用者あるいは第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第20条 【本サービスの責任】

当社は、本サービスが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できない場合があることを利用者は予め了承するものとします。

第21条 【利用者間の情報】

本サービスを通じて他の本サービス利用者等との間で直接なされた情報の授受、及びそれに付随して行われる行為について当社は一切責任を負いません。

第22条 【個人情報等の保護及び法令遵守】

1.当社は個人情報等を、原則として利用者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しません。当社が取得した利用者の個人情報は、別途定める当社のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。

2.当社は、令状による捜索、その他法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができます。

4.当社は、サーバ設備の故障その他のトラブル等に対処するため、契約ディレクトリ内のデータを複写することがあります。

5.当社がFacebook(SNSサイトFacebook (http://www.facebook.com/)及び同サイトにて提供されているサービス)などの外部サービス(以下「外部サービス」といいます。)と連携して本サービスを提供する場合、利用者は当社が外部サービスから取得した会員の情報(外部サービスにおける公開、非公開等の設定により、利用者及びその友達のプロフィール画像、職歴、学歴、職業等が含まれる場合があります)を当サイトで他の利用者、掲載企業が閲覧等することを予め了承の上、本サービスを利用するものとします。

第23条 【損害賠償】

1.当社は、本サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項の免責規定は適用されません。

2.前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。以下、本項において同じ。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は以下に定める金額を上限とします。

  (ア) 有償で提供される本サービスに起因して利用者に生じた損害については、当社が当該利用者から当該損害が発生した月に受領した利用料の額。

  (イ) 無償で提供される本サービスに起因して利用者に生じた損害については、当該利用者が当該本サービスの利用に際して当該損害が発生した月に費消した回線費用の額。

3.当社が本規約に基づき、利用者の登録、掲載した情報を削除し、利用者の会員資格を停止、抹消し、本サービス及び付加サービスを停止、中断、中止等したことにつき、一切の損害賠償義務を負わないものとします。

4.利用者が本サービスの利用によって他の本サービス利用者や第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。 本サービスの提供範囲外の販売促進、また販売促進以外の目的でのメールの大量配信を行った結果、本サービスの運営に影響が生じた場合、「威力業務妨害」等による刑事告発、または損害賠償の請求を行うことができるものとします。

5.利用者が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

6.利用者は、利用者が法令または本規約に違反して本サービスを利用したことに起因して(かかる趣旨のクレームを第三者より当社が受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害、損失または費用負担(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを賠償または補償しなければなりません。

第24条 【免責事項】

1.当社は、本サービスの内容、利用者が本サービスを通じて得る情報等及び本サービスから他のウェブサイトへ遷移した場合の当該ウェブサイトの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。

2.本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失等または本サービスから遷移する他のウェブサイトの停止、中断もしくは廃止その他本サービスの利用に関連して利用者に損害が発生した場合は、当社の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。当社の故意または重過失による損害賠償額については、本規約第23条の範囲内においてのみ責任を負うものとします。

3.当社は、本サービスの利用に供する装置、ソフトウェアまたは通信網の瑕疵、動作不良、または不具合により、利用者に損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとします。

4.本サービスを通じて行う取引または取引される商品等の品質、材質、機能、性能、他の商品等との適合性その他の欠陥について、当社は一切責任を負わないものとします。

5.利用者は、外部サービスのサービス内容、運用の変更により、又は会員が外部サービスの全部もしくは一部を利用できなくなることにより、本サービスの全部又は一部の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。当社は、外部サービスに関連して会員に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

第25条 【分離可能性】

1.本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、本規約その他の規定は有効とします。

2.本規約の規定の一部が、利用者の一部との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、本規約その他の規定は他の利用者との関係では有効とします。

第26条 【準拠法】

本規約に関する準拠法は、全てタイ国の法令が適用されるものとします。

第27条 【協議及び管轄裁判所】

1.本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。

2.本規約に関する全ての紛争については、タイ国管轄裁判所とすることを予め合意します。

ค้นหาร้านจากประเภทร้าน