Nearby Restaurants

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท XQUEST(Thailand)Co.,Ltd.ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตาม”กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งเน้นคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท XQUEST(Thailand)Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ
พยายามปฏิบัติเพื่อบรรลุการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด เพื่อได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงประกาศ ณ ที่นี้ว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

[การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล]

เพื่อการบริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในขอบเขตที่ จำเป็น เช่น การทำแบบสอบถาม การบริการส่งข่าวสารทางอีเมล การแจกจ่ายตัวอย่าง การมอบของรางวัล การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ (Mail order business) เป็นต้น กรณีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะทำโดยจำกัดตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น สำหรับขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม จะไม่กระทำเกินขีดจำกัดที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และขณะทำการรวบรวมจะกระทำด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและความยุติธรรมหากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้า จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

[เก่ี่ยวกับการควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

ทั้งนี้บริษัทฯมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยพยายามป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมกับทำการควบคุมอย่างเหมาะสม

และสำหรับความเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ

บุคคลภายนอก หรือการสูญหาย การถูกทำลาย การปลอมแปลง บริษัทจะดำเนินมาตรการความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและสมเหตุผล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล (database)และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯได้จำกัดผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง (access authority) และควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด

เพื่อการบริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น อาจมีกรณีที่บริษัทฯ มอบความรับผิดชอบให้บุคคลภายนอกดูแลข้อมูลของลูกค้า ซึ่งได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะสามารถดูแลข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลกลุ่มบริษัทได้ จะระบุเนื้อหาสำคัญในสัญญาใช้บริการ เช่น การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ การส่งข้อมูลต่อ เป็นต้น ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและอื่นๆ พร้อมกับให้ร้านค้าให้ทำการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม

[การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล]

สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวม จะใช้ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การรวบรวม และจะดูแลเอาใจใส่อย่างพอเพียงเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของลูกค้า เมื่อได้รับความร่วมมือในด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ทางบริษัทฯหรือร้านค้าจะทำการส่งข้อมูลที่เห็นว่าลูกค้าสนใจ

ทางอีเมลหรือวิธีอื่น หากลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว สามารถแจ้งแก่บริษัท หรือร้านค้า เพื่อระงับการส่งข้อมูล

[การให้ข้อมูลส่วนบุคคล]

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นร้านค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า อย่างไรก็ตามกรณีได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากคำสั่งทางกฎหมาย หรือกรณีได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากหน่วยงานราชการ เช่น ศาล ตำรวจบริษัทเราก็จะเปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากลูกค้า

[การเปิดเผยและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล]

เมื่อลูกค้ายื่นขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง บริษัทฯ จะปฏิบัติโดยไม่ล่าช้ายกเว้นกรณีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่าง

ชัดเจน หรือกรณีที่อาจก่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

เมื่อลูกค้าร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง บริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่

ล่าช้า ในกรณีนี้ เมื่อจำเป็นต้องแก้ไข หรือลบข้อมูล บริษัทฯจะรีบดำเนินการโดยทันที

[การพัฒนาระบบภายในองค์กร]

บริษัทฯ มีการจัดกฎระเบียบภายในองค์กรเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนให้กับพนักงานบริษัทฯ และพยายามที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทฯจัดเตรียมระบบที่จะตรวจประเมินร้านค้าว่า ได้ทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างพอเพียงหรือไม่

[การทบทวน]

สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ จะมีการทบทวนรายละเอียดแต่ละหัวข้อตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

อย่างเหมาะสม แล้วทำการปรับปรุง

[การติดต่อสอบถาม]

สำหรับการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่หน้า Support

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟฟิค รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “คอนเทนท์” ) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บริษัท XQUEST (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“บริษัทฯ”) เป็นผู้ถือครอง ตราบใดที่ไม่มีสัญกรณ์พิเศษ ห้ามทำการคัดลอก แปล ดัดแปลง ส่งต่อข้อมูล หรือแจกจ่ายคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯก่อน สำหรับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเครื่องหมายที่ใช้ในการบริการ Service Mark โลโก้ และอื่นๆ) บริษัทฯและเจ้าของสิทธิ์ท่านอื่นเป็นผู้ถือครอง และได้ทำเครื่องหมายเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ตามความเหมาะสม

สำหรับคอนเทนท์นเว็บไซต์นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

プライバシーポリシー

XQUEST(Thailand)Co.,Ltd.は、 個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」及び本プライバシーポリシーを遵守し、お客さまのプライバシー保護に努めます。

個人情報保護方針

XQUEST(Thailand)Co.,Ltd.(以下「弊社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客様からの信頼を得るために、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、以下のプライバシーポリシーに従うことをここに宣言します。

[個人情報の収集]

弊社は、お客様によりよいサービスをご提供するために、アンケートや電子メール配信サービス、サンプル配布、各種懸賞、通信販売等に際して、必要な範囲でお客様の個人情報を収集することがあります。

収集する場合には、できる限りその目的を限定して行います。収集する個人情報の範囲は、収集の目的を達成するために必要な限度を超えないものとします。また、収集するにあたっては、適法かつ公正な手段により行います。

弊社は、個人情報をお客様以外から収集するときは、お客様の同意を得るものとします。

[個人情報の管理・保護について]

弊社がお客様の個人情報を管理する際は、管理責任者を置き、適切な管理を行うとともに、外部への流出防止に努めます。

また、外部からの不正アクセス又は紛失、破壊、改ざん等の危険に対しては、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施し、お客様の個人情報の保護に努めます。

弊社は、個人情報に係るデータベース等へのアクセスについては、アクセス権を有する者を限定し、不正な利用がなされないように厳重に管理します。

弊社は、お客様によりよいサービスを提供するため、個人情報の取扱いを外部に委託することがあります。この場合、グループ会社又は個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先(以下「業務委託先」といいます。)を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏洩等なきよう必要な事項を取り決めるとともに、適切な管理を実施させます。

[個人情報の利用]

弊社が収集した個人情報の利用は、収集目的の達成のために必要な範囲に限り、お客様の権利を損なわないように、十分配慮して行います。

お客様が個人情報を提供された場合、弊社または業務委託先から、ご興味あると思われる情報を電子メール、その他の方法でお届けすることがあります。お客様がこれらの情報配信を希望されない場合は、弊社または業務委託先にご連絡いただければ、情報の配信を停止します。

[個人情報の提供]

弊社は、お客様の個人情報を、お客様ご自身の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合、又は裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合には、お客様ご自身の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。

[個人情報の開示及び訂正等]

弊社は、お客様から自らの個人情報の開示のお申し出があったときは、弊社の業務の遂行に著しい支障をきたす場合、又は個人の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれのある場合を除き、遅滞なくこれをお客様に開示します。

弊社は、お客様から自らに関する個人情報の訂正、削除のお申し出があったときは、遅滞なくその調査を行います。この場合、訂正、削除の必要とする事由があるときは、遅滞なく訂正、削除を行います。

[社内体制の整備]

弊社はこのプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護に関する社内規定を整備し、弊社のスタッフ等に対し、個人情報の取扱いについて明確な方針を示し、お客様の個人情報の保護に努めます。 弊社は、個人情報の保護が十分に行われているか社内で監査する体制を整備します。

[見直し]

お客様の個人情報の取扱いにつきましては、上記各項目の内容を適宜見直し、改善してまいります。

[お問い合わせ]

お客様の個人情報に関するお問い合わせについては、お問合せページにて受付けております。

著作権等について

当サイト上に掲載された文章、図画、写真、動画、コンピュータ・プログラム、各種データ等(以下、これらを総称して「コンテンツ」という)の著作権は、特に個別に表記のないかぎり株式会社エックスクエスト (以下「弊社」といいます。)が保有しています。

当サイト上のコンテンツの全部または一部については、弊社の事前の許可なく、複製、翻訳、翻案、再送信または配布する事を禁じます。

当サイトに表示されている商標(サービスマーク、及びロゴ等を含む)の権利は、弊社及びその他の権利者が保有しており、必要に応じその権利についての表記をいたします。

当サイト上のコンテンツは、ユーザーに予告なく変更または廃止されることがあります。

ค้นหาร้านจากประเภทร้าน